Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Kontrole regałów magazynowych – czy to w ogóle jest konieczne?

Regularne kontrole i naprawy systemu regałowego są jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania magazynem. Choć powyższe stwierdzenie wydaje się być banalnie oczywiste, to wciąż zdarza się, że niektórzy kierownicy magazynów czy kierownicy ds. operacyjnych nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z zaniedbań w tym obszarze jak również ze swojej osobistej odpowiedniości wynikającej z zajmowanego przez nich stanowiska. Należy bowiem pamiętać, że poza ustawową odpowiedniością zarządu czy właściciela przedsiębiorstwa, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nakazuje osobie bezpośrednio kierującej pracownikami - w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia - niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia (§ 40. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami).
 
Osoba kierująca pracownikami jest również zobowiązana do zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz do dbania o bezpieczny stan wyposażenia technicznego (Kodeks pracy art. 212).
 
Tak więc, w razie nieszczęśliwego wypadku, jedną z konsekwencji braku prawidłowej reakcji na stwierdzone zagrożenia czy też braku odpowiedniej staranności w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapewnienie regularnych przeglądów i corocznej kontroli eksperckiej regałów, może być odpowiedzialność prawna osób bezpośrednio kierujących pracami magazynu. Pojawia się więc pytanie, dlaczego pomimo tak jednoznacznych przepisów prawnych i wydawałoby się oczywistej konieczności zapewnienia dobrego stanu technicznego regałów, wciąż zdarzają się firmy, w których konieczność zapewnienie dobrego stanu technicznego regałów jest bagatelizowana? Odpowiedź wydaje się być niestety równie banalna - to przede wszystkim koszty, które trzeba ponosić już teraz, a które są zestawiane z zagrożeniami wydającym się być zaledwie teoretycznym ryzykiem.

Jako firma produkująca wyposażenie magazynowe nie mamy żadnego wpływu, na sposób zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach do których dostarczamy swoje produkty, oferując jednak regularne przeglądy, szkolenia i seminaria naszym klientom, staramy się co najmniej próbować podnieść wiedzę osób zarządzających i pracujących w magazynach w zakresie dbania o stan techniczny regałów a tym samym o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Oto kilka często zadawanych na takich szkoleniach pytań odnoszących się do bezpieczeństwa systemów regałowych.
 
Czy przeglądy systemów składowania są obowiązkowe?
Zdecydowanie tak. Rozporządzenie w zakresie ogólnych przepisów BHP nakazuje zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem m.in. stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych do których instalacje regałowe niewątpliwie się zaliczają (§ 40. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.) Kolejny dokument, który opisuje konieczność wykonywania przeglądów regałów to polska norma PN-EN15635. Znajdziemy w niej informację, że urządzenia do składowania powinny być regularnie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa a w szczególności pod względem powstałych uszkodzeń, oraz że przeglądy regałów  powinny być wykonywane regularnie i metodycznie. Naprawy natomiast powinny być przeprowadzane terminowo i z zapewnieniem ciągłego utrzymania bezpieczeństwa systemu regałów (pkt 9.4.1 i pkt 9.4.2 PN-EN 15635:2010).

Przegląd regałów magazynowych
Dodatkowo, wraz z dostawą regałów dostawca przekazuje instrukcję użytkowania, którą to użytkownik zobowiązany jest przestrzegać. W niej - niezależnie od dostawcy czy systemu regałów – zawsze znajdują się informacje o konieczności wykonywania regularnych przeglądów. 
 
Jaki jest zakres obowiązków i odpowiedniości użytkownika systemów do składowania?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik systemów do składowania jest zobowiązany do przeprowadzania regularnych wewnętrznych oględzin posiadanego wyposażenia. Zgodnie z normą PN_EN15635 użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych procedur i wyznaczenia PRSES to znaczy osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za bezpieczeństwo regałów (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety).
Na użytkowniku spoczywają również inne obowiązki, takie jak: wykonywanie przeglądów regałów w cyklach cotygodniowych lub w innych regularnych odstępach czasu na podstawie opracowanej analizy ryzyka oraz sporządzanie i przechowywanie pisemnych raportów z tych przeglądów; przeprowadzania niezbędnych napraw; wprowadzenie procedur celem zmniejszenia i zapobiegania zagrożeniom; natychmiastowe zgłaszania wszelkich uszkodzeń i zagrożeń do PRSES; użytkowanie regałów zgodnie ze specyfiką tj. zgodnie z tym do czego zostały zaprojektowane.

Wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo (PRSES) zobowiązana jest m.in. do:
  • opracowania harmonogramu regularnych przeglądów w cyklach zależnych od oceny ryzyka i intensywności użytkowania oraz przechowywanie pisemnych raportów z tych przeglądów;  
  • wykonywania przeglądów eksperckich nie rzadziej niż raz w roku.
 
Jeśli taka osoba (PRSES) nie jest formalnie wyznaczona, to przyjmuje się, że funkcję tę pełni osoba bezpośrednio odpowiedzenia za pracę magazynu i nadzór nad pracownikami w nim pracującymi.
 
Czy przeglądy roczne muszą być wykonywane przez ekspertów zewnętrznych?
Przeglądy eksperckie powinny być przeprowadzane wyłączne przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i doświadczenie, wiedzę o systemach składowania, wiedzę o obowiązujących normach oraz znajomość  dokumentacji technicznej kontrolowanego produktu. Przegląd taki powinien być wykonany zgodnie z zakresem i na zasadach opisanych w normie PN-EN 15635 a raport pisemny powinien być przekazany do PRSES. Inspektorzy Dexion posiadają wszystkie te kwalifikacje i duże doświadczenie w przeprowadzaniu corocznych kontroli. Każda kontrola obejmuje nie tylko weryfikację stanu technicznego elementów regałów, ale również sprawdzenie aktualnej konfiguracji instalacji w odniesieniu do układu do jakiego została zaprojektowana. Po każdej kontroli sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porady oraz wskazujący obszary wymagające natychmiastowego działania lub zwrócenia baczniejszej uwagi przez obsługę. Każda wizyta kontrolna jest poświadczana odpowiednimi znacznikami na tablicach obciążeniowych i opracowaniem dokumentacji pokontrolnej. 
 Przegląd regałów - pomiar laserowy
W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy kraje skandynawskie są od lat w ścisłej czołówce europejskiej, dlatego poniżej przytaczamy wypowiedź kierownika ds. logistyki Kenta Filtem z firmy Multiline z Sorø w Danii, na temat procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w tej firmie. „Zdecydowaliśmy, że w Multiline przeprowadzane będą niezależne kontrole. Nie miałbym pewności co do wystarczającego bezpieczeństwa naszych regałów, gdybyśmy kontrole te przeprowadzali samodzielnie. Zaangażowanie podmiotu zewnętrznego gwarantuje neutralne spojrzenie na system i surowszą ocenę. W ten sposób mamy pewność, co do tego, że magazyn jest kontrolowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Na bieżąco wymieniamy to, co wymaga wymiany: tu nie ma miejsca na kompromisy. W przypadku mniejszych uszkodzeń możemy wybrać czy i kiedy dokonać wymiany. Dobrze jest mieć poradę eksperta w tym zakresie. W magazynie Multiline pracuje 46 osób w systemie dwuzmianowym, do pracy używamy wózków podnośnikowych a natężenie ruchu w całym magazynie o powierzchni 9600 m2 i terminalu o powierzchni 3000 m2 jest bardzo duże.
 
Kontrola systemu regałowego musi zakończyć się sporządzeniem raportu. Istotnym elementem naszego certyfikatu ISO 14401 jest możliwość wykazania faktu utrzymania bezpieczeństwa. Audyt roczny jest przeprowadzany zgodnie z normami duńskimi. W przypadku wewnętrznego audytu przeprowadzanego przez Bunzl musimy wykazać stały charakter kontroli. Kontrole wewnętrzne są przeprowadzane losowo. Efektem naszej współpracy z Dexion jest szereg korzyści:
  • Obiektywność. Gdy składuje się tak wiele towarów na wysokości do 16 metrów, wymogi bezpieczeństwa są surowe. Ważne jest posiadanie dowodu regularnej naprawy regałów.
  • Kontrole są przeprowadzane w profesjonalny sposób; wykrywają to, czego inni nie dostrzegają.
  • W razie zewnętrznej kontrolny, mam zawsze dokumentację pokontrolną pod ręką.
  • Jako menedżer czuję się komfortowo mogąc polegać na prawidłowym przebiegu kontroli i bezpieczeństwie systemu regałów.
 
Rejestracja zdarzeń polega na ich natychmiastowym zgłaszaniu do kierownika magazynu, który następnie dokonuje oceny szkód. Dla zapewnienia szybkich napraw utrzymujemy niewielki zapas słupów i belek. Równocześnie ze zgłoszeniem szkody w Dexion, usuwamy towary z sąsiadujących z miejscem kolizji lokacji. Naprawy zazwyczaj przeprowadzane są następnego dnia, uszkodzone elementy zostają wymienione a towary wracają na miejsce. Szkody są odnotowywane w protokole niezależnie od ich zakresu. Protokół ten jest stale dostępny oraz zawsze trafia do rąk kontrolera regałów w momencie jego przybycia. Przeprowadzając kontrolę może sprawdzić, jakie zdarzenia odnotowano od momentu jego ostatniej wizyty”.
 
Powyższej opisany sposób postępowania użytkownika jest wzorcowym opisem właściwego zachowania, zapewniającego najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa i komfortu pracy w magazynie. Miejmy nadzieję, że w coraz większej liczbie polskich firm będą wdrażane tego typu standardy postępowania.
 
Marek Skibiński, Dexion Polska
Foto: Dexion
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.