Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

W magazynach składowane są różnego rodzaju towary, mniej lub bardziej podatne na zapłon, w tym także materiały niebezpieczne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie wystąpienia pożaru. Materiały niebezpieczne to substancje i preparaty, które ze względu na swoje własności chemiczne, fizyczne lub biologiczne, przy nieprawidłowym obchodzeniu się z nimi, mogą skutkować śmiercią, uszczerbkiem na zdrowiu, uszkodzeniem ciała ludzkiego, zniszczeniami lub szkodami materialnymi. Odpowiednie zabezpieczenia na wypadek wystąpienia pożaru niezbędne są w każdym typie magazynu przy każdym rodzaju składowanych materiałów, ponieważ następstwem wystąpienia pożaru mogą być znaczne koszty i straty finansowe poniesione w wyniku uszczerbków na zdrowiu i życiu pracowników oraz uszkodzeń towarów i elementów konstrukcyjnych i wyposażenia budynku lub jego części.
 
Wymagania przeciwpożarowe regulowane są przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Podstawą prawną dla rozporządzenia jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w magazynach istotne jest odpowiednie przechowywanie materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, jak również odpowiednia organizacja przestrzeni magazynowej, aby w razie wystąpienia pożaru umożliwić sprawną ewakuację pracowników i innych osób przebywających na terenie magazynu. Nie bez znaczenia jest również promowanie wśród pracowników zachowań nieprzyczyniających się do powstania sytuacji potencjalnie powodującej pojawienie się pożaru, takich jak m.in. powstrzymywanie się od palenia tytoniu na terenie budynku czy nieużywanie otwartego ognia w strefie zagrożenia wybuchem (wyjątkiem są urządzenia specjalnie przeznaczone do tego celu, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Dz. U. Nr 263, poz. 2203.) i w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, jak również ostrożność przy pracach z instalacją elektryczną.
 
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Istnieje szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wynikają one z:
 • Ich przeznaczenia i sposobu użytkowania,
 • Wysokości lub liczby kondygnacji,
 • Położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.
Zbiornik przeciw pożarowy magazynu
W wymaganiach tych uwzględnia są takie kwestie jak: zasady oceny zagrożenia wybuchem oraz wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, warunki wyposażania budynków w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczące dróg pożarowych oraz wymagania norm dotyczące zasad ustalania: gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.
 
Podział budynków ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania
Jedną z klasyfikacji jest podział na budynki oraz ich części produkcyjne i magazynowe, a także garaże, kotłownie, węzły ciepłownicze, hydrofornie, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe itp., w skrócie określane jako PM. Wymagania dotyczące zabezpieczenia pożarowego budynku i jego części w przypadku budynków produkcyjnych i magazynowych, określane są w zależności od obciążenia ogniowego, wysokości oraz zagrożenia wybuchem.
 
Obowiązki właścicieli i zarządców magazynów
Obowiązkiem właściciela bądź zarządcy magazynu jest zapewnienie bezpiecznej organizacji przestrzeni magazynowej, łącznie z bezpieczeństwem pożarowym. Do tych należą:
 • Zapewnienie utrzymania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie sprawności technicznej oraz funkcjonalnej,
 • Wyposażenie obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru, wraz z wykazami telefonów alarmowych,
 
Umieszczenie znaków zgodnych z Polskimi Normami PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-4:1997 / Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe w miejscach takich jak:
 • drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wymagane są minimum dwa wyjścia ewakuacyjne, tak, aby zapewnić dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 • miejsca umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • miejsca, gdzie znajdują się elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
 • drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z materiałami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
System zasilania tryskaczy w magazynie
Istotnym jest aby pamiętać, że wokół placów składowych, składowisk przy magazynach i obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej powinno się zachować pas ochronny o szerokości minimum 2 m z nawierzchnią wykonaną z materiałów niepalnych lub gruntową oczyszczoną.
Dopuszczalne jest składowanie materiałów palnych związanych z funkcją magazynu pod jego ścianami (z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo) pod warunkiem:
 • nieprzekroczenia określonej dla danego obiektu maksymalnej powierzchni strefy pożarowej,
 • zachowania dostępu do magazynu na wypadek działań ratowniczych,
 • nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
 • Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów produkcyjnych i magazynowych zobowiązani są również do przeprowadzania regularnych czynności porządkowych w miejscach, w których występują płyny palne zalegające w warstwach, zgodnie z zasadami, które określone są w Polskich Normach.
 
Stosowanie przepisów jest ważne, ale świadomość ludzi ważniejsza
Przepisy regulują kwestie organizacyjne magazynu pod względem bezpieczeństwa, nie wystarczą jednak, jeśli zabraknie świadomości pracowników i osób niebędących pracownikami, przebywających na terenie obiektu. Oprócz dobrego oznakowania, zaopatrzenia w środki ochrony przeciwpożarowej czy sprzętu gaśniczego istotne jest właściwe przeszkolenie ludzi przebywających na terenie magazynu, tak aby swoim zachowaniem nie przyczyniali się do powstania zagrożenia a w razie nieszczęśliwego wypadku mogli szybko zareagować.
 
Anna Wanat
Foto: Log4.pl
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.