Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

„LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” jest LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikiem konkursu, mogą być podmioty zarejestrowane i działające w Polsce, eksploatujące zarejestrowane urządzenia dozorowe oraz te nie podlegające rejestracji, wykorzystywane w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.
 3. Dane Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych partnerów instytucjonalnych, są źródłem pytań zadawanych w ankiecie.
 4. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
 • - „BEZPIECZNA PRACA”,
 • - „BEZPIECZNE SKŁADOWANIE”,
 • - „BEZPIECZNA FLOTA”,
 1. Zdobywca największej ilości punktów w danej kategorii, otrzymuje tytuł „ZWYCIĘZCY W KATEGORII………….” 
 2. Ankiety konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, „BEZPIECZNE SKŁADOWANIE”, „BEZPIECZNA FLOTA”, są podstawowym źródłem informacji do analiz oraz oceny konkursowej.
 3. Zwycięzcą konkursu zostaje magazyn, który uzyskał największą ilość punków w trzech kategoriach, nadawany jest tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.
 4. Dwukrotne pod rząd zdobycie tytułu, uprawnia do reprezentowania zwycięskiego magazynu w Kapitule Konkursu.   

§ 2
Cel i sposoby jego realizacji

 1. Celem konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, jest podnoszenie jakości i kultury technicznej eksploatacji sprzętu oraz wyposażenia w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej, jako istotnego elementu kultury bezpieczeństwa. Ocena stanu kultury technicznej eksploatacji  i jej wpływu na bezpieczeństwo pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. 
 2. Konkurs „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, realizowany będzie poprzez:
  1. dostarczenie wiedzy o:
 • poziomie kultury technicznej eksploatacji sprzętu i wyposażenia gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej,
 • jakości zabezpieczeń w używanym sprzęcie i wyposażeniu,  
 • poziomie szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach,
  1. dostarczeniu wiedzy o „Bezpieczeństwie składowania” :
 • wyznaczenie osoby PRSES,
 • organizacji przeglądów i serwisu systemów składowania,
 • stosowania się da zaleceń wytycznych zawartych w „normach regałowych”,
  1. dostarczenia wiedzy o „Bezpieczeństwie Floty”:
 • zarządzanie flota wózków widłowych,
 • „resursie” czyli przestrzeganiu zasad użytkowania wózków widłowych,
 • szkoleniach z zakresu prawidłowej obsługi systemów składowania,
  1. opracowanie sprawozdania - raportu zawierającego wyniki analiz ankiet,
  2. przyznanie tytułu „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.

§ 3
Partnerzy konkursu

 1. Partnerami konkurs „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, są firmy działające w branży gospodarki magazynowej i usług logistyki wewnętrznej oraz wymienione w §1 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Partnerzy badania mają prawo do udziału we wszystkich formach promocyjnych związanych z konkursem.
 3. Partnerzy konkursu zobowiązani są do:
  1. aktywnego uczestnictwa w związanych z realizacją uzgodnionych działań,
  2. rzetelnego wywiązywania się ze zobowiązań,
  3. przestrzegania regulaminu.

§ 4
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, są podmioty zarejestrowane i działające w Polsce, eksploatujące zarejestrowane urządzenia dozorowe i inne, nie podlegające obowiązkowi rejestracji, a wykorzystywane w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej, które zgłosiły się do konkursu i wypełniły ankietę.

§ 5
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w  konkursie „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnienie ankiety i przesłanie na adres organizatora:
 • e-mail: konkurs@log4.pl
 • korespondencyjny: LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań.
 1. Regulamin konkursu oraz ankiety i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora https://bmlog4.pl/konkurs,24,0.htm oraz partnerów.

§ 6
Kryteria oceny

W konkursie oceniane są dane zawarte w ankiecie, według metodologii analizy ankiety. Metodologia analizy ankiety stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.

§ 7
Kapituła konkursu

 1. Kapituła konkursu liczy minimum 5 osób i składa się z przedstawiciela organizatora oraz osób - reprezentantów partnerów konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”,
 2. Pracą Kapituły Konkursu kieruje jej Przewodniczący.
 3. Decyzje Kapituły Konkursu maja charakter wiążący i ostateczny.

§ 8
Nagroda

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, jest przyznanie tytułu „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” i statuetki z wygrawerowaną nazwą firmy.

§ 9
Mecenas  badania

 1. Mecenasem konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”, może być firma zarejestrowana i działająca w Polsce.
 2. Mecenas konkursu ma prawo do:
  1. udziału w Kapitule Konkursu „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”,
  2. udziału we wszystkich formach promocyjnych związanych z badaniem,
  3. korzystania z wiedzy i wyników konkursu. 

§ 10
Koszty badania

Koszty zewnętrzne konkursu pokrywa organizator konkursu.

§ 11
Terminy

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz wypełnione ankiety, będą przyjmowane w terminie ogłoszonym przez Kapitułę Konkursu
 2. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody nastąpi podczas konferencji lub werbinarze poświęconym tematyce bezpieczeństwa pracy w magazynie, w dniu wyznaczonym przez Kapitułę Konkursu.

§ 12
Polityka prywatności

 1. Firma LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz wyznaje zasadę poszanowania prywatności użytkowników - partnerów. Pozyskane dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim, w żadnej postaci.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO).
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań.
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu Bezpieczna Praca w Magazynie. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do:
 • sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikacje danych oraz wizerunku.
 3. Organizator zbiera od uczestników następujące dane:
 • nazwę i adres reprezentowanego Zakładu Pracy,
 • imię i nazwisko osoby zarządzającej magazynem lub odpowiedzialnej za BHP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 1. Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanego przez niego Zakładu Pracy w celu publikowania informacji (również w mediach) o wynikach konkursu.
 2. Przesłane dane przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są zgodnie tajemnicą statystyczną.

§ 13
Ustalenia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 24 października 2020 r.
 1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek mecenasa konkursu.
 2. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej organizatora www.log4.pl .
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.